Istorijski pomaci u oblikovanju kanala korena

//Istorijski pomaci u oblikovanju kanala korena

Istorijski pomaci u oblikovanju kanala korena

Figure 1a

Slika 1a Maksilarni centralni sеkutić na μCT slici, koja pokazuje sistem kanala korena sa višestrukim izlaznim otvorima

Još od početka savremene endodoncije, postojali su brojni koncepti, strategije i tehnike za pripremu kanala. U rasponu od nekoliko decenija pojavio se širok spektar turpija za pronalaženje i oblikovanje kanala. Bez obzira na dizajn kanalnih turpija, veliki broj potrebnih instrumenata i iznenađujuće mnoštvo predloženih tehnika, endodontskom tretmanu se pristupalo sa optimizmom za uspeh.

 

Klinička endodoncija je napredovala od primene mnogobrojnih serija različitih ručnih turpija od nerđajućeg čelika i nekoliko veličina rotacionih Gates Gliddenovih svrdala, do uvođenja nikl-titanijumskih (NiTi) turpija za oblikovanje kanala. Bez obira na metod koji je korišćen, mehanički ciljevi za pripremu kanala su briljantno definisani pre gotovo 40 godina od strane doktora Herberta Schildera. Kada se pravilno izvedu, ovi mehanički zahvati objašnjavaju biološke ciljeve oblikovanja kanala, 3-D dezinfekciju i punjenje sistema kanala korena (Slika 1).

 

Svrha ovog članka je da identifikuje i uporedi način na koji je svaka naredna generacija endodoncijskih NiTi

turpija za oblikovanje uspela da usavrši metode pripreme kanala. Isto tako, ovaj članak će razjasniti nove sisteme turpija i opisati kliničku tehniku, koja kombinuje najuspešnija dizajnerska rešenja iz prošlosti sa inovacijama koje se danas razvijaju.

Istorija oblikovanja NiTi instrumentima

Godine 1988. Walia je predložio Nitinol, nikl-titanijumsku (NiTi) leguru za oblikovanje kanala, jer je takva turpija dva do tri puta fleksibilnija od iste takve, napravljene od nerđajućeg čelika. Velika prednost kanalne turpije proizvedene od nikl-titanijuma je da se zakrivljeni kanali mogu mehanički pripremiti korišćenjem kontinuiranog rotacionog kretanja. Sredinom 1990ih, na tržištu su se pojavile prve komercijalne NiTi rotacione turpije. Sledi mehanička klasifikacija svake generacije sistema turpija. Umesto predstavljanja mnoštva poprečnih preseka, turpije će biti klasifikovane po kriterijumu pasivnog  ili aktivnog reza

PRVA GENERACIJA

Da bismo spoznali evoluciju NiTi mehaničkih instrumenata, korisno je znati da prva genaracija NiTi turpija u suštini ima zaravnjena polja za pasivno rezanje i fiksni konicitet od 4% i 6% celom dužinom svog aktivnog dela (Slika 2). Ova generacija zahtevala je upotrebu brojnih turpija da bi se ostvarili ciljevi pripreme. Sredinom kasnih 90ih, dostupne su postale GT turpije (Dentsply Tulsa Dental Specialties), koje su imale fiksnu koničnost od 6%, 8%, 10% i 12% na turpijama sa istim promerom na svom vrhu. Najvažnije svojstvo NiTi turpija prve generacije bilo je pasivno radijalno polje, koje je omogućavalo turpiji da za vreme rada ostane centrirana u krivinama kanala.

DRUGA GENERACIJA

Druga generacija NiTi rotacionih turpija pojavila se na tržištu 2001. godine. Ključna razlika u odnosu na prvu generaciju bila je da su ovi instrumenti imali aktivne rezne ivice, a sam proces zahtevao je manji broj instrumenata za potpunu preparaciju kanala (Slika 3). Da bi se izbeglo zaglavljivanje usled povećanog koniciteta (“taper lock”), kao i efekat “ušrafljivanja” koji nastaje kod svih NiTi rotirajućih instrumenata sa konstantnim konicitetom, bez obzira da li su sa aktivnim ili pasivnim sečivima, turpije EndoSequence (Brassler USA) i BioRaCe (FKG Dentaire) konstruisane su sa sečivima koja imaju promenljive kontaktne tačke sa zidovima kanala. Iako je ova novina uvedena da bi se izbeglo zaglavljivanje, ove turpije i dalje imaju fiksni konicitet duž svog radnog dela. Veliki pomak u praksi se dogodio kada se na tržištu pojavio ProTaper (Dentsply Tulsa Dental Specialties), koji ima višestruki priraštaj ili smanjenje procenta koničnosti na jednoj istoj turpiji. Ovaj revolucionarni dizajn progresivne multikoničnosti ograničava efekat sečenja svake turpije na specifični i ograničeni deo kanala i omogućava da se sa kraćim radnim sekvencama turpija bezbedno napravi zadovoljavajući Šilderovski oblik kanala (Slika 4).

Tokom ovog perioda, proizvođači su počeli da se koncentrišu na druge metode za povećanje otpornosti turpija na lomljenje. Neki su to postizali elektropoliranjem, kako bi uklonili površinske nepravilnosti nastale tradicionalnim procesom brušenja. Međutim, u praksi se pokazalo, a naučno je potrvđeno, da elektropoliranje tupi oštrice sečuvnih ivica. Dokazane prednosti elektropoliranja su potisnute u drugi plan zbog potrebe za povećanjem pritiska na rotirajući instrument da bi se postigla puna radna dužina. Preveliki potisak, pogotovo pri upotrebi turpija sa fiksnim konicitetom, dovodi do zaglavljivanja, efekta “ušrafljivanja” i prevelikog obrtnog momenta (torzije) koji trpi rotirajuća turpija pri radu. Da bi se ovi nedostaci izbegli, odnosno otklonila neefikasnost uzrokovana elektropoliranjem, pojavile su se konstrukcije različitog poprečnog preseka, a preporučene su i veće, iako opasnije, brzine rotiranja.

TREĆA GENERACIJA

Poboljšanja u NiTi metalurgiji su postala ključni adut treće generacije mašinskih kanalnih turpija. Od 2007. godine, proizvođači su počeli da se fokusiraju na korišćenje metoda zagrevanja i hlađenja legure, kako bi smanjili ciklični zamor i poboljšali bezbednost kada rotacioni NiTi instrumenti rade u zakrivljenijim kanalima. Željena fazno-prelazna tačka između martenzita i austenita mogla bi da posluži za proizvodnju metala koji bi za praktičnu primenu bio optimalniji i od konvencionalne NiTi legure. Ova treća generacija NiTi instrumenata ima značajno manji  ciklični zamor, a samim tim manji broj polomljenih turpija. Neki od brendova koji nude tehnologiju termičke obrade turpija su Twisted File / TF (SybronEndo), Hyflex (Coltene Whaledent) i GT, Vortex  i WaveOne (Dentsply Tulsa Dental Specialties).

ČETVRTA GENERACIJA

Sledeći napredak u procedurama za preparaciju kanala ogleda se u recipročnosti pokreta instrumenta u kanalu, koja se može definisati kao ponavljajući pokreti gore-dole, ili napred-nazad, odnosno desno-levo. Ovu tehniku je prvi uveo francuski stomatolog Blanc kasnih 1950ih. Primeri sistema recipročnih pokreta koji se danas koriste i gde su ti pokreti jednakog  stepena rotacije u smeru kazaljke na satu (SKS) i smeru suprotnom od kazaljke na satu (SSKS) su M4 (SybronEndo), Endo Express (Essential Dental Systems), Endo-Eze i Tilos (Ultradent). U poređenju sa punom rotacijom, recipročna kretnja turpije koji pravi jednake dvosmerne pokrete zahteva veći pritisak kako bi napredovala u dubinu kanala, uz to ne seče tako efiksano kao rotaciona turpija iste veličine, a manje je efikasna u uklanjanju detritusa iz kanala. Na osnovu ranijih iskustava, inovacije u recipročnoj tehnologiji stvorile su četvrtu generaciju instrumenata za oblikovanje kanala. Ova generacija instrumenata i tehnologija koja je prati u velikoj meri je ostvarila davnu želju za tehnikom koja koristi samo jednu turpiju. ReDent-Nova (Henry Schein) uveo je samopodešavajuću/samoadaptirajuću turpiju (SAF). Ovaj instrument je dizajniraa kao otvorena kompresibilna mrežasta cev, čija je namena da ostvari uniformni pritisak na zidove kanala, bez obzira na konfiguraciju njegovog poprečnog preseka. SAF se mehanički vodi pomoću kolenjaka, koji proizvodi istovremeno kratke vertikalne kretnje sa amplitudom od 0,4 mm i vibriracije sa konstantnom irigacijom. Druga tehnika „jedne turpije“ koja se sve više koristi je nazvana One Shape (Micro Mega), o kojoj će biti reči više kod prozivoda pete generacije.

Nesumnjivo, najpopularniji koncept „jedne turpije“ nazvan je WaveOne (Dentsply Tulsa Dental Specialties and Maillefer) i Reciproc (VDW). WaveOne predstavlja skup svih najboljih dizajnerskih rešenja turpija iz druge i treće generacije, u kombinaciji sa recipročnim motorom, koji pokreće bilo koju turpiju po nejednakim uglovima dvosmerne rotacije. Aktivna rotacija koja seče dentin je suprotna kretanju kazaljki (SSKS) sa uglom koji je pet puta veći od ugla koji oslobađa turpiju u SKS rotaciji. Predviđeno je da aktivni pokret bude manji od elastičnog limita turpije. Nakon tri rezna SSKS i SKS ciklusa, turpija će se rotirati za 360°, ili jedan pun krug (Slika 5). Ova inovativna recipročna rotacija omogućava turpiji da lakše napreduje, seče efikasnije i efektivno izbacuje ostatke iz kanala.

PETA GENERACIJA

Peta generacija turpija za oblikovanje dizajnirana je tako da težište i /ili centar rotacije nisu u istoj osi (Slika 6). Prilikom rotacije, turpije koje imaju ovakvu smaknutu konstrukciju proizvode mehanički talas kretanja koji putuje duž aktivnog radnog dela turpije. Kao i progresivno konična konstrukcija ProTaper turpije, ovakva smaknuta konstrukcija služi da još više smanji kontakt između turpije i zidova kanala. Pored toga, smaknuti konstrukcija  poboljšava izbacivanje ostataka iz kanala i fleksibilnost duž radnog dela ProTaper Next (PTN) turpije. O prednostima smaknute konstrukcije će se govoriti dalje u članku.

Primeri komercijalnih brendova turpija koji nude varijacije na temu ove tehnologije su Revo-S, One Shape (Micro Mega) i ProTaper Next (Dentsply Tulsa Dental Specialties/Dentsply Maillefer). Danas se najbezbedniji, najsigurniji i najjednostavniji sistemi turpija služe najbolje dokazanim rešenjima iz prošlosti, u kombinaciji sa najnovijim tehnološkim dostignućima. Sledi kratak tehnički opis sistema rotacionih turpija ProTaper Next.

PROTAPER NEXT

Postoji pet vrsta dostupnih turpija ProTaper Next (Dentsply Tulsa Dental Specialties/Dentsply Maillefer) različitih dužina, za oblikovanje kanala, naime X1, X2, X3, X4 i X5 (slika 7). Prema redosledu po veličini, ove turpije imaju žute, crvene, plave, dvostruke crne i dvostruke žute identifikacione prstenove na ručkama 17/04, 25/06, 30/07, 40/06, i 50/06. Navedene turpije nemaju konstantni konicitet duž aktivnog dela bilo koje PTN turpije. Obe turpije X1 i X2 imaju rastući i opadajući procenat koniciteta; sa druge strane, turpije X3, X4 i X5 imaju konstantan konicitet od D1-D3, a opadajući procenat koniciteta duž ostatka aktivnog dela.

Turpije PTN su zbir tri značajna konstrukciona rešenja, koja uključuju progresivne procente koniciteta na jednoj istoj turpiji, tehnologiju M-wire, i konstantna poboljšanja pete generacije, tj. smaknutu konstrukciju. Na primer, kod turpije X1 na delu instrumenta pri vrhu od D1- D3, masa je centrirana, tj. osa rotacije je u centru, dok je u daljem delu instrumenta od D4-D16, turpija X1 ima smaknutu masu, odnosno escentričnu osu rotacije. Posle 4% koničnosti na vrhu, turpija X1 ima deset rastućih procenata koniciteta od D1-D11; s druge strane, od D12-D16 ima opadajuće procentualne konicitete radi povećavanja fleksibilnosti i očuvanja korenskog dentina tokom preparacije kanala.

Turpije ProTaper Next koriste se pri brzini od 300 rpm i obrtnom momentu od 2.0-5.2 Ncm, u zavisnosi od metoda korišćenja. Međutim, autori ovog članka preferiraju obrtni momenat od 5.2 Ncm, pošto se ovaj obrtni momenat dokazao kao potpuno bezbedan ako se pažljivo primenjuju procedure u smislu putanje oblikovanja, a uz korišćenje namenskog pokreta “četkanja” prema napolje tokom progresivnog oblikovanju kanala14. Kod PTN tehnike sve turpije se koriste na potpuno identičan način, a redosled uvek prati ISO progresiju boje, koja je uvek ista bez obzira na dužinu, širinu ili zakrivljenost kanala.

PROTAPER NEXT TEHNIKA OBLIKOVANJA

ProTaper Next tehnika oblikovanja je izuzetno bezbedna, efikasna i jednostavna, ukoliko se obraća pažnja na pripremu pristupnog kaviteta i prohodnost kanala. Kao što to zahteva bilo koja tehnika oblikovanja, naglasak je na pravolinijskom prisupu ulazima u kanale. Posebna pažnja pridaje se levkastom oblikovanju i izravnavanju aksijalnih zidova. Za pristup kanalu, originalni ProTaper nudi pomoćnu turpiju za oblikovanje pod nazivom SX. Turpija SX koristi se pokretima četkanja tokom izvlačenja iz početnog dela kanala u cilju niegovog levkastog oblikovanja, eliminacije naslaga dentina, dislokacije najkoronarnijeg dela kanala od spoljašnjih zakrivljenosti  korena i dalje od furkacije, ili proširenja samog ulaza do željenog promera.

Verovatno najveći izazov kod izvođenja endodontskog zahvata predstavlja pronalaženje, praćenje i predvidljivo i sigurno oblikovanje kanala do njegovog samog završetka. Nalaženje i obezbeđenje prohodnosti kanala malim ručnim turpijama zahteva mehaničku strategiju, spretnu i  osetljivu ruku, strpljenje i volju.

Početno se koristi mala ručna turpija za ispitivanje, proširivanje i glačanje unutrašnjih zidova kanala. Pošto se može ponoviti ulazak u kanal, koristi se turpija za oblikovanje i proširivanje u svrhu pripreme za proces oblikovanja15. Da pojasnimo, kanal se smatra sigurnim kada je prazan i kada postoji potvrđena, glatka i predvidljiva prohodna je putanja.

Posle utvrđene radne dužina kanala, a uz korišćenje lubrikanta, uvodi se turpija #10 kroz ulaz i potvrđuje se da li se turpija nesmetano kreće prema apeksnom kraju kanala. U kraćim, širim i ravnijim kanalima, turpija #10 može se lako dovesti do željene radne dužine. Kada je turpija #10 slobodna u kanalu, prohodnost i širina kanala može dalje da se poveća ili ručnom turpijom #15, ili namenskim turpijama za postizanje i očuvanje prohodnosti, kao što je PathFile (Dentsply Tulsa Dental Specialties/Dentsply/Maillefer). Upravo opisana prohodnost kanala potvrđuje dovoljno prostora za početak mašinskog oblikovanja turpijom PTN X1.

U ostalim slučajevima zubi mogu da imaju korenje sa dužim, užim i zakrivljenijim kanalima (slika 8a). U ovim situcijama, turpija #10 često neće inicijalno ići celom dužinom. Generalno, nema potrebe za korišćenjem ručnih turpija #06 i/ili #08 u nastojanju da se dođe do završetka kanala. Jednostavno i pažljivo koristite ručnu turpiju #10 uobičajenim pokretima za širenje bilo kog dela kanala, dok ne bude potpuno slobodna. Turpije PTN mogu se koristiti za oblikovanje bilo kog dela kanala koji ima glatku i uvek prohodnu putanju. Bez obzira na prohodnost i koja je sekvenca oblikovanja u pitanju, konačni cilj je da se prođe cela dužina kanala, utvrdi radna dužina i apeksna prohodnost (slika 8b). Kanal je sigurno prohodan kada je turpija #10 slobodna u kanalu i može neometano da klizi duž  apeksne trećine kanala.

Kada je osigurana prohodnost kanala, pristupni kavitet se oblino ispire rastvorom NaOCI  6%. Oblikovanje može da počne od turpije X1. Trebalo bi naglasiti da se turpije PTN nikada ne koriste pri pokretima “pumpanja” ili “kuckanja” prema apeksno, nego pokretima “četkanja” tokom izvlačenja iz kanala. Važno je reći da ovaj metod upotrebe omogućava bilo kojoj PTN turpiji pasivan ulazak, praćenje postignute prohodnosti i napredovanje prema radnoj dužini. Turpija X1 uvodi se kroz pristupni kavitet i pasivno unosi u prethodno levkasto oblikovan ulaz i prohodan kanal. Pre nailaska na otpor, počnite ciljano da “četkate” bočne zidove tokom izvlačenja iz kanala (Slika 8c). “Četkanjem” se stvara lateralni prostor i turpiji se omogućava da nastavi nekoliko milimetara u dubinu. Ono služi i za poboljšavanje kontakta između turpije i dentina, pogotovo u kanalima koji imaju nepravilne poprečne preseke, ili ekscentričnosti oko svojih ovalnih delova.

Nastavite turpijom X1 kroz lumen kanala. Posle svakih nekoliko milimetara izvadite konkretnu turpiju da biste proverili i očistili brazde. Pre ponovnog unošenja turpije X1, neophodno je isprati sav detritus, rekapitulirati kanal turpijom #10 kako bi se izmrvili ostaci i pomešali sa irigansom i ponovo isprati kanal, kako bi se uklonio sav debri. U jednom ili više prolaza nastavite turpijom X1, sve dok se ne postigne puna radna dužina. U cilju postizanja mehaničkog čišćenja i instrumentacije kanala, uvek isperite, rekapitulirajte i ponovo isperite posle uklanjanja svake turpije.

Izaberite X2 turpiju i pokrenite je u rotaciju. Pre nego što niđete na otpor, primenite “četkanje” prema bočnim zidovima kanala, što će naposletku omogućiti turpiji X2 pasivno i stalno napredovanje prema kraju kanala. Turpija X2 će sa lakoćom pratiti putanju turpi
je X1, dodatno oblikovati i postepeno napredovati u dubinu. Ukoliko se turpija zaglavi i prestane sa kretnjom prema unutra, izvadite turpiju i proverite i očistite brazde. Ponovo isperite, rekapitulirajte i isperite kako biste omogućili rad mašinskim instrumentima za oblikovanje. Nastavite turpijom X2 dok ne dosegnete radnu dužinu; uzmite u obzir da može biti potrebno jedan ili više prolazaka, u zavisnosti od dužine, širine i zakrivljenosti određenog kanala (slika 8d).

Kada turpija PTN X2 dosegne radnu dužinu, treba je odložiti. Oblikovanje kanala se može smatrati završenim kada su apikalni žljebovi turpije vidljivo ispunjeni dentinskim opiljcima. S druge strane, veličina foramena može se meriti ručnom turpijom NiTi veličine 25/02. Kada ručna turpija veličine #25 tačno odgovara fiziološkom foramenu, oblikovanje je završeno.

Ukoliko kod korišćenja ručne turpije veličine 25/02 naposletku ostane dodatnog prostora to naprosto znači da je foramen veći od 0.25mm. U tom slučaju, foramen se može odmeriti ručnom turpijom NiTi veličine 30/02. Ukoliko turpija veličine #30 sada potpuno odgovara, oblikovanje je završeno. Međutim, ukoliko ručna turpija veličine #30 ne doseže do radne dužine, pređite na turpiju X3, prateći isti metod koji opisan za turpije PTN X1 i PTN X2.

Najveći broj kanala biće optimalno oblikovana posle korišćenja turpija 2 ili 3 (slika 8e). Turpije 4 i  prevashodno se koriste za pripremanje i završavanje kanala većeg prečnika. Nakon što se ustanovi da je apeksni foramen veći od turpije 006 – , treba primeniti druge metode za završavanje ovih većih, po pravilu, manje zakrivljenih i ravnijih kanala. Ono što je važno uzeti u obzir jeste da potpuno prohodni kanali olakšavaju njegovo oblikovanje, 3-D čišćenje i punjenje sistema korenskih kanala (Slika 8f).

DISKUSIJA

Sa kliničke tačke gledišta, rotacioni sistem ProTaper Next je spoj najproverenijih i najuspešnijih generacijskih konstrukcija iz prošlosti, upotpunjen najnovijim rešenjima tehnologiji očuvanja prohodnosti. Ova kratka diskusija će objasniti na koji način konstrukcija utiče na performanse.

Najuspešnija generacijska konstrukcija u prošlosti bio je mehanički koncept koji koristio konstrukciju progresivnog porast koničnosti na svakoj pojedinačnoj turpiji. Patentom zaštićeni rotacioni sistem turpija ProTaper Universal NiTi koristi i rastuću i opadajuću konicitet. Karakteristike konstrukcije služe smanjivanju kontakta između turpije i dentina, što značajno smanjuje opasnost od zaglavljivanja instrumenta i efekta “šrafljenja”, a istovremeno povećava efikasnost8. U poređenju sa konstrukcijom fiksnog porasta koničnosti, progresivna multikoničnost ProTaper Universal-a strateški povećava fleksibilnost, ograničava oblikovanje na prostor kanala i čuva koronarnih dve trećine kanalnog dentina. Koristeći prednosti ove mehaničke konstrukcije, PTN takođe koristi progresivne koničnosti na pojedinačnoj turpiji. Ova konstrukcija doprinela je tome da ProTaper sistem postane najprodavanija turpija na svetu, prvi izbor među endodontistima, kao i sistem koji se najviše predaje u internacionalnim stomatološkim obrazovnim institucijama16.

Još jedna ključna karakterisika koja ima za svrhu poboljšavanje određenih brendova mašinskih kanalnih turpija je metalurgija. Iako su se NiTi turpije poka
zale dva do tri puta fleksibilnijima od, u to vreme, iste veličine čeličnih SS turpija, dodatna metalurška poboljšanja primećena su usled tretmana zagrevanjem. R&D se fokusira na zagrevanje i hlađenje tradicionalnog NiTi-a, ili pre ili posle mašinske obrade turpije. Tretman zagrevanjem služi za stvaranje optimalnije fazno-prelazne tačke između martenzita i austenita. Treba naglasiti da najbolja tačka tranzicije zavisi od poprečnog preseka turpije. Istraživanja su pokazala da M-wire, metalurški poboljšana verzija NiTi-a, redukuje ciklički zamor za 400% u poređenju sa turpijama istog prečnika na vrhu (D0), poprečnog preseka i koničnosti17. Ova treća generacija dodatnih unapređenja strateško je poboljšanje za celokupnu kliničku bezbednost i za performanse rotacionog sistema turpija PTN.

Karakteristika konstrukcije treće generacije PTN-a povezana je sa smaknutom konstrukcijom poprečnog preseka. Tri su glavne prednosti nastale konstruisanjem rotacione turpije tako da je njena masa, odnosno cenatar rotacije smknut13.

1. Smaknuta konstrukcija stvara putujući talas pokreta duž aktivnog dela turpije. Ovaj efekat “zmijolikog vijuganja” minimizuje kontakt između turpije i dentina u poređenju sa radom turpije sa fiksnim konicitetom, čija je masa rotacije centrirana (slika 9). Redukovani kontakt smanjuje neželjeno zaglavljivanje instrumenta, efekat “ušrafljivanja” i obrtni moment, tj. torziju bilo koje turpije u kanalu korena.

2. Turpija sa smaknutom konstrukcijom omogućuje više prostora oko poprečnog preseka instrumenta, bolje rezanje parakanalnog dentina, prihvatanje i uklanjanje detritusa iz kanala, u poređenju sa turpijama centrirane mase i ose rotacije (slika 10). Mnogi instrumenti se lome kao rezultat prevelike količine nagomilanog debrija u žljebovima između sečiva duž aktivnog dela turpije. Važno je napomenuti da smaknuta konstrukcija turpije smanjuje mogućnost lateralnog potiskivanja detritusa prema bočnim zidovima kanala i blokiranje anatomskih detalja u sistemu ko
renskog kanalnog (slika 6).

3. Turpija za oblikovanje sa samknutom masom rotacije proizvodiće mehanički talas pokreta analogno oscilacijama duž sinusoidnog talasa, ali u sve tri dimenzije lumena kanala (slika 6). Kao rezultat ove konstrukcije, bilo koja PTN turpija može da reže većim rasponom pokreta u poređenju sa turpijom približne veličine čija su masa i osa rotacije simetrične (Slika 9).

 

ZAKLJUČAK

Svaka nova generacija turpija za oblikovanje do sada je imala nešto da ponudi, bila je opisivana na različit način i imala je za svrhu da poboljša prethodnu generaciju. ProTaper Next je nastupio kao peta generacija sistema, konstruisanih da donese najproverenije karakteristike performansi iz prošlosti, zajedno sa najsavremenijim tehnološkim dostignućima. Ovaj sistem bi trebalo da pojednostavi procedure mašinskog oblikovanja sa punom rotacijom eliminisanjem većeg broja turpija, tipično korišćenim u mnogim sistemima i takozvanim hibridnim tehnikama. Iz kliničkog ugla, PTN oblici zadovoljavaju tri “sveta pravila” za oblikovanje kanala, a to su bezbednost, efikasnost i jednostavnost. Iz naučnog ugla, biće potrebno istraživanje zasnovano na dokazima kako bi se potvrdile prednosti ovog sistema.

Slika 1b Preoperacioni radiograf otkriva neuspeli nosač mosta na prednjem zubu sa izdreniranom fistulom.

Slika 1b Preoperacioni radiograf otkriva neuspeli nosač mosta na prednjem zubu sa izdreniranom fistulom.

Slika 1c Post-operaciona radiografija jasno pokazuje kao se oblikovanjem kanala postiže 3D čišćenje i punjenje sistema kanala korena.

Slika 1c Post-operaciona radiografija jasno pokazuje kao se oblikovanjem kanala postiže 3D čišćenje i punjenje sistema kanala korena.

Slika 1d Radiografska slika posle 25 godina pokazuje koštano zaceljenje.

Slika 1d Radiografska slika posle 25 godina pokazuje koštano zaceljenje.

Slika 2. Ove dve SEM fotografije prikazuju poprečni presek i bočni profil turpije sa pasivnim reznom ivicom i radijalnim - zaravnjenim površinama sečiva.

Slika 2. Ove dve SEM fotografije prikazuju poprečni presek i bočni profil turpije sa pasivnim reznom ivicom i radijalnim – zaravnjenim površinama sečiva.

Slika 3. Ove dve SEM fotografije pokazuju poprečni presek i bočni profil aktivne turpije sa oštrim reznim ivicama.

Slika 3. Ove dve SEM fotografije pokazuju poprečni presek i bočni profil aktivne turpije sa oštrim reznim ivicama.

 

 

Slika 4. ProTaper turpije za oblikovanje seku pretežno u svojoj baznoj i središnjoj trećini, dok turpije za finiširanje seku pretežno u svom vršnom delu.

Slika 4. ProTaper turpije za oblikovanje seku pretežno u svojoj baznoj i središnjoj trećini, dok turpije za finiširanje seku pretežno u svom vršnom delu.

Slika 6. Poprečni presek ProTaper Next turpije. Primetite da smaknuto težište povoljno smanjuje kontakt turpije i zidova kanala, pospešuje izbacivanje ostataka i poboljšava fleksibilnost.

Slika 6. Poprečni presek ProTaper Next turpije. Primetite da smaknuto težište povoljno smanjuje kontakt turpije i zidova kanala, pospešuje izbacivanje ostataka i poboljšava fleksibilnost.

Slika 7. Na ovoj slici su prikazane turpije ProTaper Next. Većina kanala kod zadnjih zuba može se oblikovati korišćenjem dva ili tri instrumenta.

Slika 7. Na ovoj slici su prikazane turpije ProTaper Next. Većina kanala kod zadnjih zuba može se oblikovati korišćenjem dva ili tri instrumenta.

Slika 8a. Ova radiografija prikazuje endodontski oboleo zuba koji je zadnji nosač mosta. Treba primetiti usmerenost mosta prema pravcu korenja.

Slika 8a. Ova radiografija prikazuje endodontski oboleo zuba koji je zadnji nosač mosta. Treba primetiti usmerenost mosta prema pravcu korenja.

Slika 8b. Snimak tokom rada pokazuje uklonjen most, izolaciju koferdamom i prolazak turpije #10 kroz kanal sa dvostrukim krivinama.

Slika 8b. Snimak tokom rada pokazuje uklonjen most, izolaciju koferdamom i prolazak turpije #10 kroz kanal sa dvostrukim krivinama.

Slika 8c. Ovaj snimak prikazuje mehanički talas pokreta koji se kreće duž aktivnog dela PTN X1 turpije za oblikovanje.

Slika 8c. Ovaj snimak prikazuje mehanički talas pokreta koji se kreće duž aktivnog dela PTN X1 turpije za oblikovanje.

Slika 8d. Ovaj snimak u potpunosti otkriva Turpiju PTN X2 u MB sistemu kanala.

Slika 8d. Ovaj snimak u potpunosti otkriva Turpiju PTN X2 u MB sistemu kanala.

Slika 8f. Ova radiografija pokazuje provizorni most, oblike kako je tekao opturacioni material i važnost tretiranja sistema korenskog kanalnog.

Slika 8f. Ova radiografija pokazuje provizorni most, oblike kako je tekao opturacioni material i važnost tretiranja sistema korenskog kanalnog.

Slika 9. PTN turpija ima progresivni konicitet i smaknutu konstrukciju. Ove karakteristike minimizuju trošenje, maksimizuju uklanjanje detritusa i povećavaju fleksibilnost. Za razliku od toga, donja slika prikazuje turpiju sa fiksnom koničnošću i konstrukcijom centrirane mase i ose rotacije.

Slika 9. PTN turpija ima progresivni konicitet i smaknutu konstrukciju. Ove karakteristike minimizuju trošenje, maksimizuju uklanjanje detritusa i povećavaju fleksibilnost. Za razliku od toga, donja slika prikazuje turpiju sa fiksnom koničnošću i konstrukcijom centrirane mase i ose rotacije.

Slika 10. Slično sinusoidnom talasu, rotacijska PTN turpija stvara mehanički talas pokreta, ili”zmijoliko vijugajući” efekat duž aktivnog dela.

Slika 10. Slično sinusoidnom talasu, rotacijska PTN turpija stvara mehanički talas pokreta, ili”zmijoliko vijugajući” efekat duž aktivnog dela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

Autori žele da odaju priznanje dr Michael J. Scianamblo-u za njegov doprinos u tehnologiji

očuvanja kritične prohodnosti, što je i dovelo do razvoja ProTaper Next instrumenta.

Izjava:

dr Ruddle, Machtou i West imaju finansijskog interesa u dizajniranju i razvoju proizvoda,

što uključuje I ProTaper Universal sistem.

2018-02-26T08:01:55+00:00