BlogDetails - Denty

POČETNA O NAMA BLOG EDUKACIJA KONTAKT SERVIS ČASOPIS AKCIJE
Prime&Bond Universal - Univerzalni adheziv

Prime&Bond universal™ Univerzalni adheziv

 

Čvrstoća vezivanja za dentin u različitim uslovima vlage

Prof. M. A. Latta (Omaha, USA)

 

Ciljevi

Cilj studije bio je upoređivanje čvrstoće vezivanja raznih adhezivapri različitoj vlažnosti dentina.

 

Metod

Ekstrahovani humani kutnjaci presečeni su na pola u meziodis-talnom smeru, samleveni na 4000 grita i postavljeni na vlažnu i ravnu dentinsku površinu kako bi se standardizovao sloj brisa. Površine dentina su kondicionirane prema tehnici nagrizanje uz ispiranje, (etch and rinse), i podeljene u 15 grupa od po 15 uzoraka svaki. Vezivanje dentina bilo je testirano ili u idealnim uslovima (tj. vlažni dentin) ili bilo pod uticajem različitih stepe-ni vlažnosti. Prekomerno osušen dentin postignut je temeljnim sušenjem vazduhom tokom 10s. Prekomerno vlažni dentin sim-uliran je nanošenjem 2,5 mL destilirane vode na okruglo područje od 4mm. Nakon nanošenja i polimerizacije adheziva u skladu sa uputstvom za upotrebu, korišćeni su mesingani kalupi za lepljenje kompozitnih cilindara na tretirani dentin. Kompozit je kondenzo-van i polimerizovan, nakon čega su uzorci stavljeni u vodu tokom 24 sata na 37°C. Sila smicanja veze određena je korišćenjem test mašine pri brzini od 1 mm/min. Statistička analiza je izvršena pri vrednosti p <0,05.

 

Rezultati

Postoje značajne razlike među adhezivima. U idealnim vlažnim uslovima, Prime&Bond Universal™ je bio statistički jednak sred-njoj snazi veze Clearfil Universal i Single Bond Universal. Međutim, pod suboptimalnim uslovima, Clearfil Universal imao je znača-jno nižu čvrstoću vezivanja na prekomerno osušeni dentin, dok je Single Bond Universal bio značajno osetljiviji na prekomernovlažni dentin.

 

Srednja čvrstoća vezivanja adheziva pri tehnici nagrizanje uz ispiranje pri različitim vlažnostima dentinaSila smicanja [MPa]

Trake sa različitim slovima ili simbolima statistički se značajno razlikuju.

Izvor: Sila smicanja pri različitoj vlažnosti dentina, M. Latta, Omaha, SAD, 2016.

 

 

Hibridni sloj na vlažnom i prekomerno osušenom dentinu

dr. Andre Reis (Sao Paulo, Brazil)

 

Cilj

Nepotpuna infiltracija i pečaćenje dentina je jedno od kritičnih stanja koja vode do postoperativne osetljivosti i lošeg vezivanja. Da bi se vizualizovala sposobnost pravilnog vlaženja i infiltracije dentinskih površina, primenjena je elektronska mikroskopija za skeniranje emisije polja (FE-SEM) za istraživanje međuveze na relaciji smola-dentin.

 

Metod

Izložena dentinska površina 24 ekstrahovana humana kutnjaka, samlevenih na 600 grita, je postavljena na vlažnu i ravnu dentinsku površinu kako bi se standardizovao sloj brisa, i podeljena u osam grupa. Dentin je kondicioniran u skladu sa tehnikom nagrizanja uz ispiranje, a vezivanje dentina je testirano ili u idealnim vlažnim uslovima ili nakon sušenja na vazduhu tokom 10s kako bi se simulirao prekomerno osušeni dentin. Nakon nanošenja četiri različita univerzalna adheziva, spojene površine prekrivene su tankim slojem SDR®1 kompozita. Adheziv i kompozit su zasebno očvršćeni polimerizacijom. Nakon 24 sata skladištenja u vodi, svaki uzorak je isečen na dve ploče od smole-dentina. Za FE-SEM analizu ploče su ugrađene u epoksi smolu i deproteinizovane u natrijum-hipohloritu. Zatim su dehidrirane u rastućim koncentracijama etanola, a prevlaka je naneta raspršivanjem. Zabeležene su reprezentativne slike međuveze smole-dentina koje proizvodi adheziv na vlažnom i prekomerno suvom dentinu. Takođe i reprezentativne FE-SEM slike međuveze smole i dentina proizvedenih od strane četiri adheziva nanesenim tehnikom nagrizanja uz ispiranje na prekomerno suv dentin. Dok Prime&Bond Universal™ proizvodi dobro formiran hibridni sloj (A), hibridni sloj Adhese Universal-a bio je znatno tanji (B). Strelice ukazuju na defekte i praznine između smole i dentina nastale od strane Futurabond U (C) i Single Bond Universal (D). AD = adhezivni sloj, CR = kompozitna smola, D = dentin, G = praznina, HL = hibridni sloj, RT = oznaka smole.

 

Rezultati


Kada je u pitanju vlažni dentin primećen je dobro formiran hibridni sloj za sve testirane univerzalne adhezive. Međutim, kada su adhezivi naneti na prekomerno suv dentin, primećene su ogromne razlike u poređenju sa međuvezama koje se stvaraju na vlažnom dentinu. Defekti, praznine i smanjena debljina hibridnog sloja primećeni su kada su Adhese Universal, Futurabond U, i Single Bond Universal nanešeni na prekomerno suv dentin.

 

Zaključak

Nalazi iz mikromorfološkog ispitivanja Prime&Bond Universal™ podržavaju robusnu čvrstoću veze kada je dentin presušen. Čini se da Prime&Bond Universal™ nije osetljiv na stepen vlage i pokazuje dobro formirane hibridne slojeve kada se nanosi na vlažni ili presušeni dentin.

 

Izvor:

Hibridni sloj na vlažnom i presušenom dentinu, dr A. Reis, Univerzitet Guarulhos, Sao Paulo, Brazil, 2016.

 

1 Tehnologija SDR® uključena je u nekoliko proizvoda kao što su SDR®, SureFil SDR® flow, SureFil SDR® flow+ kao i novi SDR® Plus. Samonivelirajuća za odličnu adaptaciju šupljine, omogućava stomatolozima bulk-fill ispune do 4 mm i ispoljava izuzetno nizak polimerizacioni stres.

 

Debljina sloja

 

Cilj

Svetlosna polimerizacija adheziva može da ometa prilagođavanje indirektnih restauracija. Deblji adheziv ima tendenciju nakupljanja. Na radiografu se ovo nakupljanje može pogrešno protumačiti kao šupljina ili sekundarni karijes. Zbog toga su vršena ispitivanja debljine sloja.

 

Metod

Izložena dentinska površina 36 ekstrahovanih humanih kutnjaka, samlevenih na 600 gri-ta, je postavljena na ravnu dentinsku površinu kako bi se standardizovao sloj brisa. Nakon nanošenja adheziva u skladu sa DFU-om, spojene površine prekrivene su tankim slojem SDR®1 kompozita. Adheziv i kompozit su zasebno svetlosno polimerizovani. Samo za ad-heziv Optibond Solo Plus je primenjena tehnika nagrizanja uz ispiranje, dok su ostali ad-hezivi naneti tehnikom samo-nagrizanja. Nakon 24 sata skladištenja u vodi, svaki uzorak je isečen na dve ploče od smole-dentina., i ugrađen u epoksi smolu. Zatim su dehidrirani u ras-tuc´im koncentracijama etanola, a prevlaka je naneta raspršivanjem. Debljina sloja adheziva je izmerena pomoc´u FE-SEM, dok hibridni sloj nije obuhvac´en ovim merenjima. Za svaki ad-heziv procenjeno je pet slika sa tri merenja na svakoj slici pomoc´u softvera za analizu slike. Rezultati su analizirani parametrijskim testovima pri vrednosti p <0,05.

 

Rezultati

Prime&Bond universal™ proizvodi tanji sloj u odnosu na druge adhezive omoguc´avajuc´i odvojenu polimerizaciju adhezivnog sloja bez moguc´ih pogrešnih nameštanja restauracije.

 

Srednje vrednosti debljine sloja za ispitivanih adhezivaDebljina [μm]

 

 

Izvor:

Hibridni sloj na vlažnom i presušenom dentinu, dr A. Reis, Univerzitet Guarulhos, Sao Paulo, Brazil, 2016.1 Tehnologija SDR® uključena je u nekoliko proizvoda kao što su SDR®, SureFil SDR® flow, SureFil SDR® flow+ kao i novi SDR® Plus. Samonivelirajuc´a za odličnu adaptaciju šupljine, omoguc´ava stomatolozima bulk-fill ispune do 4 mm i ispoljava izuzetno nizak polimerizacioni stres.

 

Prime&BondUniversal™ - klinički i SEM primeri

dr. W. Dias

Prime&Bond universal™ - tehnike nagrizanja

Mala debljina slojaFacebook Twitter Email